Проф. Белоев: Имаше глад за сестри и акушерки

Русенският университет кове кадри по здравни специалности


Снимка: Русенски университетПроф. дтн Христо Белоев е роден на 15 август 1958 година в Павликени. През 1977 година завършва „Техникум по механизация на селското стопанство”, специалност „Селскостопанска техника” в родния си град. През 1984 година се дипломира в Русенски университет „Ангел Кънчев” по същата специалност. Шест години по-късно е приет приет за асистент в катедра Земеделска техника”. Минава по всички стъпала на йерархията и през 2007 година е избран за ректор.

 

Проф. Белоев, кога Русенски университет „Ангел Кънчев“ започна да обучава студенти по здравни специалности?

Русенски университет започва да обучава по здравни специалности преди 20 години – от 1992/1993 учебна година.  

 

Какви са специалностите?

От професионално направление „Обществено здраве“ са „Кинезитерапия“ и „Ерготерапия“, а от  професионално направление „Здравни грижи“ – „Медицинска сестра“ и „Акушерка“.

 

Къде се реализират завършилите студенти?

Кинезитерапевти и ерготерапевти, завършили  Русенския университет работят по специалността си в лечебни, здравни и социални заведения в България.  Кинезитерапевти, възпитаници на университета, работят към националните отбори в различни области на спорта. Други техни колеги днес са преподаватели, както в нашия университет, така и в колежи във Варна и Бургас. Много наши възпитаници получават професионално признание и реализация и в чужбина – Турция, САЩ, Италия.

 

Кои са преподавателите?

Към месец юли 2013 година академичният състав на двете специализиращи катедри – „Обществено здраве и социални дейности“ и „Здравни грижи“, отговорни за обучението по здравни специалности са  38 преподаватели – 1 професор, 15 доценти, 13 главни асистенти и 9 асистенти. Всички хабилитирани лица са със степен „доктор“. Хабилитациите са по точния шифър, по който  преподавателят провежда обучението, както се изисква по Единни държавни изисквания за обучение по регулирани професии. Академичният състав е преди всичко от лекари, кинезитерапевти, ерготерапевти.

     

Полезно ли е това за Русе и региона?

Необходимостта от здравни специалисти за Русе и Региона е  доказана на различни нива и форуми. Бяха направени две последователни проучвания за  необходимостта от медицински сестри и акушерки за областите Русе, Разград, Силистра и Търговище. Те бяха извършени през 2006/2010 и 2008/2012 година. Двете проучвания доказаха  нарастваща тенденция от средни медицински кадри. Необходимият брой сестри  към края на 2012 за посочените области е 307, а необходимият брой акушерки – 50. Посочените проучвания са на база официални данни от съответните Регионални дирекции по здравеопазване. 

 

Какво е становището на работодателите?

Ежегодно провежданите срещи с работодатели от здравни и медицински институции в рамките на инициативата „Дни на работодателя“ също потвърждават необходимостта от медицински сестри, акушерки, кинезитерапевти и ерготерапевти.  Има налични протоколи за тези проведени срещи.

 

Има и официално подписани документи, становища и подкрепящи писма от ръководители  на медицински и здравни институции от областите Русе, Разград, Силистра и Търговище , които  са депозирани, както към министрите на здравеопазването, на образованието и науката, така и към Националната агенция за оценяване и акредитация (НАОА)  в процедурите за акредитация на специалностип от Русенски университет в документите за   програмна акредитация на специалностите „Кинезитерапия“, „Ерготерапия“, Медицинска сестра“, „Акушерка“.


Ехограф | 2013-08-06


Добави в Svejo