Русе кове здравни специалисти

Медицинските специалности са сред най-търсените


Проф. д.т.н. Христо Белоев е роден на 15 август 1958 година в Павликени. През 1977 година завършва „Техникум по механизация на селското стопанство”, специалност „Селскостопанска техника” в родния си град. През 1984 година се дипломира в Русенски университет „Ангел Кънчев” по същата специалност. Шест години по-късно е приет за асистент в катедра „Земеделска техника”. Минава по всички стъпала на йерархията и през 2007 година е избран за ректор. Ръководи Русенския университет вече седем годишни.

 

Проф. Белоев, кога Русенски университет „Ангел Кънчев“ започна да обучава студенти по здравни специалности?

Русенски университет обучава по здравни специалности от 20 години – от 1992/1993 учебна година. Тогава разкрихме „Кинезитерапия“.  

 

Какви са специалностите днес?

По професионално направление „Обществено здраве“ са „Кинезитерапия“, „Ерготерапия“ и „Социални дейности“, а към „Здравни грижи“ са „Медицинска сестра“ и „Акушерка“.

 

Къде се реализират завършилите студенти?

Кинезитерапевти и ерготерапевти, завършили  Русенския университет, работят по специалността си в лечебни, здравни и социални заведения в България. Те са търсени все по-интензивно в почивните комплекси със спа-услуги. Някои работят към националните отбори в различни области на спорта. Други техни колеги днес са преподаватели в нашия университет и във висши училища в Бургас и Варна. Много наши възпитаници получават професионално признание и реализация и в чужбина – най-много в Турция, но също в САЩ, Италия. Все още нямаме дипломирани бакалаври по социални дейности, медицинска сестра и акушерка. Но студентите провеждат основните си практически занятия в клиничните бази на здравните и социалните институти на Русе. В момента студентите ни в специалностите „Медицинска сестра“ и „Акушерка“ са 155.    

 

Кои са преподавателите?

Академичният състав на специализиращите катедри „Обществено здраве и социални дейности“ и „Здравни грижи“, които са отговорни за обучението по здравните специалности, са хабилитирани преподаватели, главни асистенти с докторска степен и млади асистенти. Всички хабилитирани лица са със степен „доктор“. Хабилитациите са по точния шифър, по който  преподавателят провежда обучението – в съответствие с Единните държавни изисквания за обучение по регулирани професии. Академичният състав е преди всичко от лекари, кинезитерапевти, ерготерапевти.

     

Полезно ли е това за Русе и региона?

Ние проучихме потребностите от здравни специалисти в Русе и Региона за периода от 2006 до 2012 година. Още преди разкриването на специалностите. Регистрираното търсене на кадри с такава квалификация беше потвърдено и от данните, които Регионалните дирекции по здравеопазване на Русе, Разград, Силистра и Търговище ни предоставиха. Днес Русенският университет работи в много тясно сътрудничество с медицинските и социалните институции и това ни помага да бъдем адаптивни към динамиката на пазара на труда в тази професионална сфера. През последните години „Кинезитерапия“, „Медицинска сестра“ и „Акушерка“ са сред най-търсените ни специалности от кандидатстудентите.  

 

Каква е „визитната картичка“ на Русенския университет днес?

През 2015 година Русенският университет ще навърши 70 години. През 1945 година той е бил основан като първото извънстолично висше техническо училище. Днес имаме осем факултета, четири от които са хуманитарни, и два филиала – в Разград и Силистра. Вече подготвяме бакалаври, магистри и доктори в 22 професионални направления. 23-тото е в процедура по акредитация. Бакалавърските ни специалности са 52, магистратурите са над 70, а докторските специалности са над 40. От тази година въведохме онлайн подаване на документи и заявки за предварителни и редовни кандидатстудентски изпити, което работи много добре. Посещенията в online.uni-ruse.bg нарастват всекидневно.  На сайта ни www.uni-ruse.bg всеки може да се запознае с нас и да намери информацията, от която се интересува.

 


Силва Агопян | 2014-03-25


Добави в Svejo